grupy producentów owoców i warzyw
Polecane
2022-02-17 Spółki i przedsiębiorstwa rolne, Polecane

Czy materiał siewny zbóż lub jaja wylęgowe są objęte czasową obniżką stawek VAT?

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest problematyce zmian związanych z czasową obniżką niektórych stawek podatku od towarów i usług.
Na wstępie wskazać należy, że ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 196), ustawodawca postanowił m.in. że w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych wymienionych w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 0%.
Pytania jakie zaczęły się pojawiać w kontekście wprowadzonej zmiany to czy obniżoną stawką podatku od towarów i usług zostały objęte również takie towary jak materiał siewny zbóż czy jaja wylęgowe....

2021-11-04 Ochrona środowiska

Kiedy organ może nakazać sporządzenie przeglądu ekologicznego?


Rolnicy prowadząc swoją działalność dysponują często instalacjami służącymi obróbce lub przetworzeniu wyprodukowanych przez nich produktów rolnych np. instalacjami czyszczącymi lub zaprawiającymi zboża, instalacjami wentylacji lub ogrzewania w pomieszczeniach hodowlanych. Takie instalacje mogą generować hałas, pył i kurz, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko....

2021-11-04 Spory z ARiMR i KOWR

Sztuczne warunki jako przesłanka odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach programów pomocowych objętych PROW 2014 – 2020

Pojęcie sztucznych warunków funkcjonuje w przepisach w wspólnotowych od dłuższego czasu. Obowiązywało ono już w Rozporządzeniu nr 73/2009 oraz Rozporządzeniu 65/2011, które co do zasady obowiązywały przed 1 stycznia 2015 r. Pojęcie to zostało powtórzone w analogicznym brzmieniu w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1306/2013z dnia 17 grudnia 2013....

12