spółka
Polecane
2022-02-17 Spółki i przedsiębiorstwa rolne, Polecane

Czy materiał siewny zbóż lub jaja wylęgowe są objęte czasową obniżką stawek VAT?

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest problematyce zmian związanych z czasową obniżką niektórych stawek podatku od towarów i usług.
Na wstępie wskazać należy, że ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 196), ustawodawca postanowił m.in. że w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych wymienionych w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 0%.
Pytania jakie zaczęły się pojawiać w kontekście wprowadzonej zmiany to czy obniżoną stawką podatku od towarów i usług zostały objęte również takie towary jak materiał siewny zbóż czy jaja wylęgowe....

Polecane
2021-11-15 Polecane, Nieruchomości rolne, Spółki i przedsiębiorstwa rolne

Zmiana wspólników spółki prawa handlowego będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 29 kwietnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) nie posiadała uprawnień w przypadku zmiany w strukturze właścicielskiej spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych.

 ...

2021-11-04 Ochrona środowiska

Kiedy organ może nakazać sporządzenie przeglądu ekologicznego?


Rolnicy prowadząc swoją działalność dysponują często instalacjami służącymi obróbce lub przetworzeniu wyprodukowanych przez nich produktów rolnych np. instalacjami czyszczącymi lub zaprawiającymi zboża, instalacjami wentylacji lub ogrzewania w pomieszczeniach hodowlanych. Takie instalacje mogą generować hałas, pył i kurz, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko....

12