Polecane

Polecane
2022-02-17 Spółki i przedsiębiorstwa rolne, Polecane

Czy materiał siewny zbóż lub jaja wylęgowe są objęte czasową obniżką stawek VAT?

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest problematyce zmian związanych z czasową obniżką niektórych stawek podatku od towarów i usług.
Na wstępie wskazać należy, że ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 196), ustawodawca postanowił m.in. że w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych wymienionych w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 0%.
Pytania jakie zaczęły się pojawiać w kontekście wprowadzonej zmiany to czy obniżoną stawką podatku od towarów i usług zostały objęte również takie towary jak materiał siewny zbóż czy jaja wylęgowe....

Polecane
2021-11-15 Polecane, Nieruchomości rolne, Spółki i przedsiębiorstwa rolne

Zmiana wspólników spółki prawa handlowego będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 29 kwietnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) nie posiadała uprawnień w przypadku zmiany w strukturze właścicielskiej spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych.

 ...