2022-02-17 Spółki i przedsiębiorstwa rolne, Polecane

Wojciech Czerny

Czy materiał siewny zbóż lub jaja wylęgowe są objęte czasową obniżką stawek VAT?


Dzisiejszy artykuł poświęcony jest problematyce zmian związanych z czasową obniżką niektórych stawek podatku od towarów i usług.

Na wstępie wskazać należy, że ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 196), ustawodawca postanowił m.in. że w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych wymienionych w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 0%.

Pytania jakie zaczęły się pojawiać w kontekście wprowadzonej zmiany to czy obniżoną stawką podatku od towarów i usług zostały objęte również takie towary jak materiał siewny zbóż czy jaja wylęgowe.

Skąd takie pytania?

Od zmiany matrycy stawek podatku od towarów i usług, która nastąpiła w lipcu 2020 r., materiał siewny zbóż oraz jaja wylęgowe były powszechnie opodatkowane 5% stawką podatku VAT.

W przypadku materiału siewnego zbóż wynikało to z zakwalifikowania do kategorii „Zbóż”, objętych kodem CN 10, która jest wymieniona pod pozycją nr 7 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei w przypadku jaj wylęgowych, zastosowanie 5% stawki podatku wynikało z zakwalifikowania do kategorii „Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”, objętej kodem CN 04, która jest wymieniona pod pozycją nr 3 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem zarówno materiał siewny zbóż, jak i jaja wylęgowe, należą do kategorii, które mieszczą się w zakresie objętym obniżoną stawką podatku od towarów i usług (pozycje 1-18 załącznika nr 10).

Poruszenie w środowisku wynikło z tego, że ustawodawca nie poprzestał na stwierdzeniu, że z obniżonej czasowo stawki korzystają towary objęte pozycjami 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, ale towary spożywcze wymienione w tych pozycjach.

Zaczęto podnosić czy poprzez użycie sformułowania „towary spożywcze”, ustawodawca nie miał zamiaru ograniczyć zastosowania obniżonej stawki VAT do części towarów objętych pozycjami
1-18 załącznika nr 10, będących towarami spożywczymi.

Czy zatem dostawa materiału siewnego zbóż lub jaj wylęgowych korzysta z obniżonych stawek VAT?

W ocenie Kancelarii Prawnej Żydek Pliszka Korcik, dostawa materiału siewnego zbóż lub jaj wylęgowych powinna korzystać z czasowej obniżki stawki VAT do 0%.

Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest to, że pozycje nr 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, znajdują się w grupowaniu, które od 1 lipca 2020 r. nosi nazwę „Towary spożywcze”. Taki stan rzecz powoduje, że wszystkie towary objęte pozycjami
nr 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, od 1 lipca 2020 r. są traktowane przez ustawodawcę jako „towary spożywcze”. Pośrednio dowodzić tego mogą również sformułowania użyte w uzasadnieniu projektu wprowadzającego obniżone stawki VAT:

Projekt przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. … na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%...

Stawką 0% będą objęte produkty spożywcze wymienione obecnie w załączniku nr 10 do ustawy o VAT (opodatkowane stawką 5%)…

Niezależnie od powyższych wątpliwości Kancelaria wystąpiła ze stosownym zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej i aktualnie oczekuje na przedstawienie ostatecznego stanowiska w sprawie.

Co z materiałem siewnym roślin oleistych?

W tym wypadku nie ma większych wątpliwości co do tego, że materiał siewny roślin oleistych (np. rzepaku) nie jest objęty obniżoną stawką podatku VAT. Według aktualnie obowiązującej matrycy stawek VAT, taki materiał siewny jest klasyfikowany do pozycji nr 9 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy ustanawiające obniżone czasowo stawki VAT nie zawierają odniesienia do tej kategorii towarów lub do tej pozycji załącznika nr 3.

AKTUALIZACJA 04.03.2022

Informujemy, że Kancelaria Prawna Żydek Pliszka Korcik otrzymała w dniu dzisiejszym informację z Krajowej Informacji Skarbowej, że w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., ze stawki podatku VAT w wysokości 0%, mogą korzystać wszystkie towary objęte pozycjami 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy to zatem również materiału siewnego zbóż oraz jaj wylęgowych.

Informacja z Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza zatem prawidłowość stanowiska Kancelarii zaprezentowanego w powyższym artykule.


TAGI: spółka, grupy producentów owoców i warzyw