2021-12-02 Ochrona środowiska

Barbara Mięka

Obowiązki wytwórcy energii elektrycznej z małej instalacji odnawialnego źródła energii


W tym artykule przedstawimy obowiązki wytwórcy energii elektrycznej z tzw. małej instalacji, o której mowa w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ustanawia dla posiadaczy tzw. małej instalacji energii elektrycznej różnego rodzaju obowiązki.

W pierwszej kolejności przypominamy, że małą instalacją w rozumieniu wyżej wskazanej ustawy jest instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW.

Wytwórca energii elektrycznej z tzw. małej instalacji jest zobowiązany:

 • posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do:
  • obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji,
  • małej instalacji;
 • posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci;
 • dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji;
 • prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:
  • energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,
  • energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
  • zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw,
  • energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym (czyli tym, którzy wykorzystują ją na własny użytek),
  • posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej modernizacji;
 • przekazywać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o których mowa w pkt 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału;
 • przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt 1, w terminie 30 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji.