2021-12-02 Ochrona środowiska

Barbara Mięka

Obowiązki wytwórcy energii elektrycznej z mikroinstalacji odnawialnego źródła energii


W tym artykule przedstawimy obowiązki wytwórcy energii elektrycznej z tzw. mikroinstalacji, o której mowa w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ustanawia dla posiadaczy tzw. małej instalacji energii elektrycznej różnego rodzaju obowiązki.

W pierwszej kolejności przypominamy, że mikroinstalacją w rozumieniu tej ustawy jest instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Wytwórca energii elektrycznej z tzw. mikroinstalacji ma obowiązek:

 • informowania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja o:
  • terminie przyłączenia mikroinstalacji,
  • lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji,
  • rodzaju odnawialnego źródła energii i magazynu energii elektrycznej użytego w tej mikroinstalacji
  • łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji,

nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

 • informowania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja o:
  • zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub magazynu energii elektrycznej, lub ich łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych,
  • zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji - w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.